Thông báo cổ đông

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

 1.) Thông báo mời họp ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018.

 2.) Thông báo (chốt danh sách cổ đông tham dự  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018).

 3.)  Giấy xác nhận tham dự ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018. (Tải về)

Copyright © 2012 VAN PHUC GIA INVESTMENT J.S.C. All rights reserved
Số 1 Trần Văn Khê, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM - Điện thoại : 35.268.650 - Fax : 38.469.618
Email : vanphucgiaJSC@vanphucgia.vn; website: www.vanphucgia.vn
Coppyrighted © 2012 Designed by VPG