Hội đồng quản trị

CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ - THỂ LỆ MUA CPQ

-Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ.

-Thể lệ mua cổ phiếu quỹ.

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ VẠN PHÚC GIA

*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*******

Số: 42/2014/CV-VPG

TP. HCM, ngày 05 tháng 09 năm 2014

 

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ

 

I. Giới thiệu về tổ chức đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ

1. Tên tổ chức đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VẠN PHÚC GIA

2. Tên giao dịch: Công ty cổ phần Đầu Tư Vạn Phúc Gia

3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Trần Khánh Dư, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM

4. Điện thoại: (08) 35.268.650       Fax: (08) 38.469.618

5. Mã chứng khoán (nếu có): -

6. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

7. Vốn điều lệ: 70.600.000.000 đồng (Bảy mươi tỷ sáu trăm triệu đồng)

8. Nơi mở tài khoản: Ngân hàng Techcombank – Chi nhánh Sài Gòn   Số hiệu tài khoản: 10220097957027

9. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0304030983 đăng ký lần đầu ngày 04/10/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 11/08/2011 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp.

- Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng, tư vấn xây dựng

- Dịch vụ chính: Xây dựng, kinh doanh đầu tư bất động sản

- Tổng mức vốn kinh doanh tại ngày 31/12/2013: 87.789.468.732

 

II. Phương án giao dịch cổ phiếu quỹ

1.Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu

2. Các đợt mua lại cổ phiếu hoặc bán cổ phiếu quỹ gần nhất: không có;

3. Tổng số lượng cổ phiếu tối đa và tối thiểu dự kiến mua lại cổ phiếu:

·         Tối đa: 706.000 cổ phiếu (Bảy trăm lẻ sáu nghìn cổ phiếu).

·         Tối thiểu: 0 cổ phiếu.

4. Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ: nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vốn

5. Nguồn vốn: ưu tiên dùng theo thứ tự Quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán

6. Thời gian dự kiến giao dịch: từ ngày 15/09/2014 đến ngày 15/10/2014

7. Phương thức giao dịch: giao dịch thỏa thuận thông qua công ty chứng khoán được chỉ định

8. Nguyên tắc xác định giá: theo giá giao dịch thỏa thuận trên thị trường theo nguyên tắc ưu tiên về giá như sau:

- Xác định theo giá cổ đông đặt bán từ thấp đến cao cho đủ số lượng cổ phần Công ty dự định mua nhưng không cao hơn giá tối đa. Giá Công ty mua là giá đặt thành công của từng cổ đông, theo đó các cổ đông trúng ở mức giá nào thì cổ đông bán cổ phần ở mức giá đó.

- Tại mức giá khớp cao nhất, trường hợp các cổ đông cùng đặt bán mức giá bằng nhau, nhưng số cổ phần còn lại Công ty cần mua ít hơn tổng số cổ phần các cổ đông này đăng ký bán thì số cổ phần của từng cổ đông được bán xác định như sau:

 

 

Số cổ phần mỗi cổ đông được bán

==

Số cổ phần còn lại Công ty cần mua

x

Số cổ phần từng cổ đông đăng ký bán giá bằng nhau

Tổng số cổ phần các cổ đông đăng ký bán giá bằng nhau

Trường hợp còn dư cổ phiếu lẻ, số cổ phần lẻ này được phân bổ cho cổ đông có khi lượng đăng ký bán nhỏ nhất tại mức giá đó.

9. Số lượng đặt mua hàng ngày: 706.000 cổ phiếu

10. Giá: tối đa 10.000 đồng/CP

11. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

+ Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Bến Thành Times Square, 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

+ Điện thoại: (08) 62908686

+ Tài khoản thực hiện giao dịch: 

 

TP.HCM, ngày 05 tháng 09 năm 2014

 

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Đoàn Đình Phương

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ VẠN PHÚC GIA

*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*******

 

TP. HCM, ngày 05 tháng 09 năm 2014

 

 

THỂ LỆ MUA CỔ PHIẾU QUỸ NĂM 2014

 

Căn cứ vào:

-         Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

-         Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT ngày 07/08/2014 về việc mua cổ phiếu quỹ;

-         Thông báo của Ủy ban chứng khoán ngày 28/08/2014 về việc nhận đủ tài liệu báo cáo giao dịch mua cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Phúc Gia;

-         Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Phúc Gia.

Bản Thể lệ này quy định những điều kiện, trình tự, thủ tục trong việc thực hiện mua lại cổ phần đang lưu hành của CTCP Đầu tư Vạn Phúc Gia:

Điều 1.            Quyết định mua lại cổ phần đang lưu hành - Số lượng cổ phần mua lại tối đa.

Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Phúc Gia (“Công ty”) quyết định mua lại cổ phần đang lưu hành (sau đây gọi là “mua lại cổ phiếu quỹ”) với số lượng mua lại tối đa là 706.000 (Bảy trăm lẻ sáu nghìn) cổ phần đang lưu hành, tương đương 10% (Mười phần trăm) tổng số lượng cổ phần đang lưu hành (sau đây gọi là “Số lượng cổ phần mua lại tối đa”).

Điều 2.            Giá mua

Giá mua một cổ phần: tối đa 10.000 đồng/cổ phần

Điều 3.            Đối tượng được Công ty mua lại cổ phiếu quỹ

Là cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Phúc Gia sở hữu cổ phần không thuộc đối tượng hạn chế chuyển nhượng (theo quy định của pháp luật; Điều lệ; hoặc các cam kết và giao dịch khác giữa các bên).

Điều 4.            Công ty chứng khoán đại diện thực hiện giao dịch:

Việc mua lại cổ phiếu quỹ được thực hiện thông qua Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là “Công ty Chứng khoán đại diện giao dịch”).

·         Công ty cổ phần Chứng khoán FPT - Chi nhánh TP.HCM

·          Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Bến Thành Times Square, 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

Công ty Chứng khoán đại diện giao dịch sẽ nhận đăng ký chào bán cổ phần của các cổ đông theo các thủ tục quy định tại Điều 8 Bản thể lệ này.

Điều 5.            Nguyên tắc xác định giá mua cổ phiếu quỹ

Theo giá giao dịch thỏa thuận trên thị trường theo nguyên tắc ưu tiên về giá như sau:

·         Xác định theo giá cổ đông đặt bán từ thấp đến cao cho đủ số lượng cổ phần Công ty dự định mua nhưng không cao hơn giá tối đa. Giá Công ty mua là giá đặt thành công của từng cổ đông, theo đó các cổ đông trúng ở mức giá nào thì cổ đông bán cổ phần ở mức giá đó.

·         Tại mức giá khớp cao nhất, trường hợp các cổ đông cùng đặt bán mức giá bằng nhau, nhưng số cổ phần còn lại Công ty cần mua ít hơn tổng số cổ phần các cổ đông này đăng ký bán thì số cổ phần của từng cổ đông được bán xác định như sau:

 

Số cổ phần mỗi cổ đông được bán

==

Số cổ phần còn lại Công ty cần mua

x

Số cổ phần từng cổ đông đăng ký bán giá bằng nhau

Tổng số cổ phần các cổ đông đăng ký bán giá bằng nhau

·         Trường hợp còn dư cổ phiếu lẻ, số cổ phần lẻ này được phân bổ cho cổ đông có khi lượng đăng ký bán nhỏ nhất tại mức giá đó.

 

Điều 6.            Trình tự giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

1.      Công ty sẽ thông báo đến tất cả cổ đông việc mua lại cổ phiếu quỹ bằng cách gởi thư bảo đảm đến từng cổ đông theo địa chỉ cổ đông đã đăng ký với Công ty và thông báo trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty tại địa chỉ http://www.vanphucgia.vn/ .

2.      Thời gian nhận đăng ký chào bán: từ ngày 15/09/2014 đến 29/09/2014.

3.      Các cổ đông có nhu cầu bán lại cổ phiếu của mình đang nắm giữ thực hiện việc đăng ký  chào bán tại Công ty Chứng khoán đại diện giao dịch theo quy định tại Điều 8 Bản thể lệ này trong Thời hạn chào bán. Công ty Chứng khoán đại diện giao dịch sẽ chấm dứt việc nhận đăng ký chào bán cổ phần của cổ đông sau ngày kết thúc của Thời hạn chào bán.

4.      Sau khi kết thúc việc nhận đăng ký chào bán của Quý cổ đông, Công ty Chứng khoán đại diện giao dịch và CTCP Đầu Tư Vạn Phúc Gia sẽ tổng hợp danh sách các cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần đã đăng ký chào bán (gọi là “Tổng số lượng chào bán”).

5.      Công ty căn cứ vào Tổng số lượng chào bán thể hiện trong bản tổng hợp cổ phần đăng ký chào bán và Số lượng cổ phần mua lại tối đa để tính toán phương án thanh toán theo quy định tại Điều 8 Bản thể lệ này. Công ty thực hiện việc mua lại theo một trong hai mức thanh toán sau đây đối với các cổ đông chào bán: (1) thanh toán toàn bộ số cổ phần đã đăng ký chào bán, nếu Tổng số lượng chào bán nhỏ hơn hoặc bằng với Số lượng cổ phần mua lại tối đa với các mức giá phù hợp quy định tại Điều 2 Bản thể lệ này; hoặc (2) thanh toán theo tỷ lệ mua lại áp dụng chung theo quy định tại Điều 9 Bản thể lệ này đối với toàn bộ các đăng ký chào bán trong trường hợp Tổng số lượng Cổ đông đăng ký chào bán lớn hơn Số lượng cổ phần Công ty mua lại tối đa.

6.      Chậm nhất sau 7 ngày kể ngày kết thúc đăng ký chào bán, Công ty sẽ thực hiện việc thanh toán bằng chuyển khoản vào các tài khoản đã đăng ký hợp lệ của cổ đông chào bán.

7.       Sau khi đã thực hiện thành công các giao dịch chuyển khoản vào tài khoản của cổ đông, Công ty sẽ thực hiện làm thủ tục bút toán chuyển nhượng số cổ phần đã thanh toán đó trở thành cổ phiếu quỹ của Công ty.

8.      Trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày Công ty hoàn tất việc chuyển tiền mua cổ phần, Công ty thực hiện việc thông báo đã hoàn tất giao dịch cho từng cổ đông đã bán cổ phần bằng cách gởi thư đảm bảo thông báo về số lượng cổ phần đã mua lại, giá trị cổ phần mua lại, tiền thuế thu nhập cá nhân, tiền phí giao dịch chứng khoán, phí chuyển khoản ngân hàng đã khấu trừ và số tiền đã chuyển cho cổ đông đó.

Điều 7.            Thông báo

Công ty sẽ thông báo đến tất cả cổ đông việc mua lại cổ phiếu quỹ bằng cách gởi thư bảo đảm đến từng cổ đông theo địa chỉ cổ đông đã đăng ký với Công ty và thông báo trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty tại địa chỉ http://www.vanphucgia.vn/

1.      Thông báo gởi bằng thư đảm bảo

·         Công ty sẽ gởi thư bảo đảm đến tất cả cổ đông Công ty tại địa chỉ thư tín đã đăng ký tại Công ty. Trong mỗi phong bì thư bao gồm:

i.        Thông báo về việc mua lại cổ phiếu quỹ của Công ty, trong đó bao gồm cả các nội dung về họ tên cổ đông; mã số cổ đông; tổng số cổ phần đang nắm giữ để giúp cổ đông thuận tiện trong việc điền thông tin và tính toán phương án chào bán cổ phần của mình.

ii.      Bản thể lệ  có giá trị pháp lý là phụ lục của Giấy đăng ký chào bán cổ phần bao gồm tất cả các điều kiện, quy trình, quy định về toàn bộ giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ mà cả hai bên: Công ty và cổ đông tham gia giao dịch phải tuân thủ.

iii.    Giấy đăng ký chào bán cổ phần bằng thư đảm bảo là đề nghị giao dịch của cổ đông theo mẫu có đóng dấu của Công ty, theo đó cổ đông điền thông tin cá nhân; số lượng cổ phần đề nghị công ty mua làm cổ phiếu quỹ; giá bán tương ứng; ký tên; đóng dấu (nếu là cổ đông tổ chức) và gửi đến địa chỉ Công ty Chứng khoán đại diện giao dịch theo phương thức gửi thư đảm bảo. Thủ tục đăng ký chào bán bằng phương thức gửi thư đảm bảo được quy định tại Điều 8 Bản Thể lệ này.

·         Thông báo gởi bằng thư đảm bảo chỉ được gởi một lần. Thông báo không đến tay cổ đông vì lý do cổ đông thay đổi địa chỉ nhưng không đăng ký cập nhật tại Công ty; do cổ đông đi vắng lúc phát thư hoặc bất kỳ lý do nào khác không phải lỗi của Công ty thì cổ đông phải đến trực tiếp nhận lại tại trụ sở Công ty: Số 1 Trần Khánh Dư, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM.

·         Biên nhận thư gởi đi của Công ty chuyển phát thư tín là bằng chứng về việc hoàn thành nghĩa vụ thông báo bằng thư đảm bảo của Công ty.

·         Phương thức gởi thông báo bằng thư đảm bảo là phương thức thông báo chính thức duy nhất trong các phương thức thông báo nêu tại điều này.

2.      Thông báo trên trang web

Công ty sẽ đăng thông báo chung trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty tại địa chỉ http://www.vanphucgia.vn/

Điều 8.            Đăng ký chào bán cổ phần

Cổ đông có đủ điều kiện nêu tại Điều 3 Bản thể lệ này thực hiện việc đăng ký chào bán theo tỷ lệ không hạn chế số cổ phần của mình sở hữu theo một trong các cách thức quy định tại điều này:

1.      Gởi Giấy đăng ký chào bán cổ phần bằng thư đảm bảo.

Để thuận tiện cho việc chào bán cổ phần của các cổ đông, Công ty sẽ gởi kèm trong phong bì Thông báo một (01) Giấy đăng ký chào bán cổ phần theo mẫu do Công ty phát hành (có đóng dấu của Công ty). Cổ đông thực hiện việc chào bán thông qua Giấy đăng ký chào bán cổ phần và gởi đến địa chỉ giao dịch thư tín sau đây:

·         Công ty CP Chứng khoán FPT - Chi nhánh TP.HCM

·          Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Bến Thành Times Square, 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

·          Người nhận: Vũ Thị Thanh Nga - Phòng Tư vấn tài chính doanh nghiệp.

·          Nội dung: " Giấy đăng ký chào bán cổ phần cho Công ty CP Đầu tư Vạn Phúc Gia"  

Cổ đông là tổ chức muốn chào bán cổ phiếu điền đầy đủ các thông tin vào Giấy đăng ký chào bán cổ phần bằng thư đảm bảo, sau đó người đại diện theo pháp luật của tổ chức ký tên và đóng dấu chính thức của tổ chức đó (nếu luật pháp Việt Nam quy định tổ chức đó phải có con dấu). Giấy đăng ký chào bán cổ phần bằng thư đảm bảo đã thực hiện đầy đủ các nội dung trên được gởi bằng đường bưu điện theo phương thức đảm bảo đến địa chỉ giao dịch thư tín với nội dung ghi rõ trên phong bì “Giấy đăng ký chào bán cổ phần cho Công ty CP Đầu tư Vạn Phúc Gia”.

Cổ đông chào bán phải tự chịu trách nhiệm về sự thất lạc thư nếu không gửi bằng phương thức đảm bảo. Trong trường hợp có phát hiện ra sự thất lạc thư, Công ty sẽ không gởi lại Giấy đăng ký chào bán cổ phần bằng thư đảm bảo lần thứ hai, trong trường hợp này cổ đông phải tự mình đến nhận mẫu Giấy đăng ký chào bán cổ phần tại CTCP Đầu tư Vạn Phúc Gia và làm các thủ tục theo quy định tại Thể lệ này..

2.      Gởi trực tiếp Giấy đăng ký chào bán cổ phần đã dán trong bao thư  tại địa điểm sau:

o   Trụ sở Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT tại TP.HCM

·          Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Bến Thành Times Square, 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, 
Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

·          Điện thoại: (84-8) 6.290 8686 / 3.915 2626

3.      Các trường hợp đăng ký chào bán cổ phần không hợp lệ

Công ty Chứng khoán đại diện giao dịch từ chối chấp nhận những Giấy đăng ký chào bán cổ phần bằng thư đảm bảo hoặc gửi trực tiếp không hợp lệ như sau:

·         Giấy đăng ký chào bán cổ phần được thực hiện bởi người không có tên trong danh sách cổ đông Công ty đang lưu giữ;

·         Giấy đăng ký chào bán cổ phần được gửi đến bằng thư đảm bảo không đúng bản chính thức do Công ty phát hành (có dấu của Công ty); nội dung điền không đầy đủ hoặc có dấu vết tẩy xóa không rõ ràng;

·         Số lượng chào bán vượt quá số lượng cổ phần do cổ đông đó đang sở hữu tính theo dữ liệu hiện hành lưu tại Công ty;

·         Giấy đăng ký chào bán cổ phần nhận được sau ngày kết thúc đăng ký chào bán cổ phần;

·         Giấy đăng ký chào bán cổ phần bằng thư đảm bảo gộp nhiều cổ phần của các cổ đông; và

·         Các Giấy đăng ký chào bán cổ phần có phần nội dung tự ý ghi thêm nội dung ngoài phần đã in sẵn.

4.      Phong tỏa số cổ phần đã đăng ký chào bán cổ phần

Cổ đông sau khi thực hiện đăng ký chào bán sẽ không được thực hiện giao dịch chuyển nhượng đối với các cổ phần đã chào bán. Công ty Chứng khoán đại diện giao dịch sau khi nhận đăng ký chào bán cổ phần sẽ thông báo với Công ty để phong tỏa toàn bộ số cổ phần đã chào bán. Trong trường hợp Công ty chỉ mua lại một phần số lượng cổ phần cổ đông đăng ký chào bán do Tổng số lượng cổ phần chào bán lớn hơn Số lượng cổ phần mua lại tối đa, số lượng cổ phần cổ đông đăng ký chào bán không được Công ty mua lại sẽ được giao dịch bình thường sau khi Công ty hoàn tất đợt mua lại.

5.      Hủy bỏ - điều chỉnh nội dung đăng ký chào bán cổ phần

Cổ đông đã thực hiện việc đăng ký chào bán cổ phần có thể rút lại hoặc điều chỉnh nội dung chào bán với các điều kiện sau: (1) Thời hạn đăng ký chào bán cổ phần vẫn còn; (2) tự mình đến đến Địa điểm giao dịch để trực tiếp thực hiện việc thay đổi điều chỉnh hoặc hủy bỏ đăng ký chào bán cổ phần. Công ty không chấp thuận việc ủy quyền để điều chỉnh hoặc hủy bỏ đăng ký chào bán cổ phần.

Công ty Chứng khoán đại diện giao dịch sẽ căn cứ vào dấu bưu điện ngày gởi thư đi trên phong bì và ngày cổ đông đó đến gửi Giấy đăng ký chào bán trực tiếp tại địa điểm giao dịch để xác định thông tin đăng ký tại thời điểm gần nhất chính là nội dung đăng ký thay thế cho nội dung trước đó.

Các thông báo hủy bỏ hoặc điều chỉnh dù được thực hiện bằng cách gửi trực tiếp hay gởi đi sau hoặc đến được Công ty Chứng khoán đại diện giao dịch sau Thời hạn chào bán đều không có hiệu lực.

Điều 9.            Thực hiện thanh toán

Công ty trực tiếp thực hiện thanh toán cho các cổ đông chào bán cổ phần theo quy định tại điều này:

1.      Công ty thực hiện thanh toán dựa trên nội dung bản tổng hợp cổ phần đăng ký chào bán cổ phần do Công ty Chứng khoán đại diện giao dịch và Công ty lập sau khi kết thúc việc đăng ký chào bán cổ phần theo quy định tại Điều 6 Bản thể lệ này.

2.      Công ty căn cứ vào Tổng số lượng chào bán để quyết định thanh toán theo hai trường hợp sau :

a)      Công ty thanh toán mua lại toàn bộ các cổ phần đã chào bán hợp lệ theo nguyên tắc xác định giá nêu Điều 5 Bản thể lệ này tại nếu Tổng số lượng chào bán nhỏ hơn hoặc bằng với Số lượng cổ phần mua lại tối đa nêu tại Điều 1 Bản thể lệ này với mức giá theo quy định tại Điều 2 Bản thể lệ này ; hoặc

b)       Trong trường hợp Tại mức giá khớp cao nhất, trường hợp các cổ đông cùng đặt bán mức giá bằng nhau, nhưng số cổ phần còn lại Công ty cần mua ít hơn tổng số cổ phần các cổ đông này đăng ký bán thì số cổ phần của từng cổ đông được bán xác định như sau:

 

Số cổ phần mỗi cổ đông được bán

==

Số cổ phần còn lại Công ty cần mua

x

Số cổ phần từng cổ đông đăng ký bán giá bằng nhau

Tổng số cổ phần các cổ đông đăng ký bán giá bằng nhau

§  Trường hợp còn dư cổ phiếu lẻ, số cổ phần lẻ này được phân bổ cho cổ đông có khi lượng đăng ký bán nhỏ nhất tại mức giá đó.

 

3.      Công ty thực hiện việc thanh toán bằng chuyển khoản vào các tài khoản đã đăng ký hợp lệ của cổ đông chào bán.

Điều 10.        Quy định về khấu trừ thuế, phí giao dịch, phí chuyển khoản

Công ty sẽ thực hiện việc khấu trừ trực tiếp số thuế thu nhập (để nộp cho cơ quan thuế thay cho cổ đông ) từ khoản thanh toán cho số lượng cổ phần chào bán theo các quy định hiện hành của pháp luật về Thuế thu nhập cá nhân.

Chi tiết về số tiền thuế thu nhập từ tiền thanh toán sẽ được Công ty thông báo cho cổ đông trong thông báo giao dịch đã hoàn thành.

Bản Thể lệ này được Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Phúc Gia thông qua tại buổi họp ngày 05/9/2014

Bao gồm 10 điều, bản chính được lưu tại Trụ sở công ty và gởi Công ty Chứng khoán đại diện giao dịch. Các bản sao được đóng dấu gởi đến toàn bộ các cổ đông và đăng trên website của Công ty.

 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

ĐOÀN ĐÌNH PHƯƠNG

 

 

 

 

Copyright © 2012 VAN PHUC GIA INVESTMENT J.S.C. All rights reserved
Số 1 Trần Văn Khê, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM - Điện thoại : 35.268.650 - Fax : 38.469.618
Email : vanphucgiaJSC@vanphucgia.vn; website: www.vanphucgia.vn
Coppyrighted © 2012 Designed by VPG