Thông báo cổ đông

Mẫu giấy ủy quyền nhận tiền cổ tức

                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
                                 GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN TIỀN CỔ TỨC
 

            Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Phúc Gia
 
Tên cổ đông: ………………………….               
Số CMND:   ………………..      cấp ngày   ……………. tại Công an ……………...
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….
Thường trú tại:………………………………………………………………………..
Hoặc hiện đang công tác tại: …………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
Số điện thoại: ……………….
Sở hữu …….. cổ phần của CTCP Đầu tư Vạn Phúc Gia tại thời điểm 20/8/2012.
Tôi ủy quyền cho:
Ông/Bà: …………………………………………………………………… ……….       .
Số CMND: ……………… cấp ngày ……………. tại Công an ……………………
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………
Số điện thoại: ………………..
Được nhận tiền mặt chi trả cổ tức năm 2011 của Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Phúc Gia:
Tổng số tiền được hưởng: …………………… đồng
(Bằng chữ:………………………………………………………………………….)
 
 
Xác nhận của UBND xã, phường     ……………., ngày ….. tháng …….năm 2012
Hoặc cơ quan nơi đang công tác                                   Cổ đông
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     
 

 

Copyright © 2012 VAN PHUC GIA INVESTMENT J.S.C. All rights reserved
Số 1 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM - Điện thoại : 35.268.650 - Fax : 38.469.618
Email : vanphucgiaJSC@vanphucgia.vn; website: www.vanphucgia.vn
Coppyrighted © 2012 Designed by NDP