Thông báo cổ đông

Mẫu giấy đê nghị nhận cổ tức chuyển khoản

            GIẤY ĐỀ NGHỊ NHẬN CỔ TỨC BẰNG CHUYỂN KHOẢN

 
 
       Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Phúc Gia
 
 
Tên cổ đông: ……………………………   
Số CMND: …………………cấp ngày …………….. tại Công an ……………….
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………
Số điện thoại: ………………………………………………..
Sở hữu …….. cổ phần của CTCP Đầu tư Vạn Phúc Gia tại thời điểm 16/8/2012.
Yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Phúc Gia chi trả tiền cổ tức năm 2011 cho
tôi như sau:
Tổng số tiền được hưởng: ………….. đồng
(Bằng chữ…………………………………………………………………………….)
Chuyển vào tài khoản mang tên: …………………………………………………….
Số tài khoản: ……………………..
Ngân hàng ……………………………………………………………………………
 
 
                                                                     …………, ngày … tháng … năm 2012

                                                      Cổ đông

 

 

Download mẫu : Giấy đề nghị nhận cổ tức chuyển khoản.doc

Copyright © 2012 VAN PHUC GIA INVESTMENT J.S.C. All rights reserved
Số 1 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM - Điện thoại : 35.268.650 - Fax : 38.469.618
Email : vanphucgiaJSC@vanphucgia.vn; website: www.vanphucgia.vn
Coppyrighted © 2012 Designed by NDP